Plakat z napisem Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczeszczających do żłobka gminnego „Promyczek” w Grębocicach

1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Dzięki nowym przepisom rodzice będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Wypełniając ustawowy obowiązek informuję, że w celu realizacji nałożonych na żłobki zadań niezbędne jest zebranie danych osobowych dotyczących dzieci i rodziców.

Dane te należy przekazać do Dyrektora Żłobka „Promyczek” w Grębocicach do dnia 14 stycznia 2022 r. w siedzibie żłobka ( druk do wypełnienia w załączeniu).

INFORMACJA O  DOFINANSOWANIU OBNIŻENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU, KLUBIE DZIECIĘCYM LUB U DZIENNEGO PIEKUNA I  O RODZINNYM  KAPITALE OPIEKUŃCZYM

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, kubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna  będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające do w/w  instytucji i nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.  

Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowy rodzaj świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 35. miesiąca życia.

Do świadczenia będą uprawnieni rodzice (matka lub ojciec), a także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od  ukończenia 12. do ukończenia 35. miesiąca życia  w łącznej,  maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko.

Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie wypłacany przez 24 miesiące w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko.
Rodzice będą mogli jednak wybrać, czy chcą otrzymywać po 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące, czy 1000 zł miesięcznie, ale przez 12 miesięcy.

Dofinansowanie obniżenia opłaty za  pobyt dziecka w żłobku będzie przysługiwać na:

  • dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem,
  • wszystkie dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia (poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym).

Wysokość dofinansowania to co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica z uwzględnieniem  przyznanych zniżek. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Dofinansowanie będzie  przekazywana na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Dofinansowanie to będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez rodzica dochód.

Realizacja dofinansowania, tj. prowadzenie postępowania w sprawie jego przyznania i wypłaty, należeć  będzie, tak jak w przypadku rodzinnego kapitału  opiekuńczego  do ZUS. Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania od 1 kwietnia 2022 r. będzie składać do ZUS rodzic. Jeżeli rodzic złoży wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania w terminie 1 kwietnia - 31 maja 2022 r., to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r.

Podmioty prowadzące instytucje opieki dla dzieci do lat 3 będą zobowiązane co miesiąc do przekazywania do  systemu Rejestr Żłobków informacji o dzieciach uczęszczających do instytucji opieki oraz ich rodzicach. Dane te są potrzebne do przyznania dofinansowania przez ZUS. Dane te nie będą ujawniane na stronach gminy  prowadzącej rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz wykaz dziennych opiekunów i stronach ministra  właściwego do spraw rodziny.

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r.

Załączniki:

docxDane do Rodzinnego Kapitału Opiekuńcznego - Żłobek gminny „Promyczek” w Grębocicach